Machinæ, Tabula III / 1
Machinæ, Tabula III / 1 | colour linocut + monotype [100x70]
Machinæ, Tabula III / 1
Machinæ, Tabula III / 1 (photo detail)
Machinæ, Tabula III / 2
Machinæ, Tabula III / 2 | colour linocut + monotype [100x70]
Machinæ, Tabula III / 3
Machinæ, Tabula III / 3 | colour linocut + monotype [100x70]
Machinæ, Tabula III / 3
Machinæ, Tabula III / 3 (photo detail)
Machinæ, Tabula III / 4
Machinæ, Tabula III / 4 | colour linocut + monotype [100x70]
Machinæ, Tabula III / 5
Machinæ, Tabula III / 5 | colour linocut + monotype [100x70]
Machinæ, Tabula III / 5
Machinæ, Tabula III / 5 (photo detail)
Machinæ, Tabula III / 6
Machinæ, Tabula III / 6 | colour linocut + monotype [100x70]
Machinæ, Tabula III / 6
Machinæ, Tabula III / 6 (photo detail)
Machinæ, Tabula III / 7
Machinæ, Tabula III / 7 | colour linocut + monotype [100x70]
Machinæ, Tabula III / 7
Machinæ, Tabula III / 7 (photo detail)
Machinæ, Tabula III / 7
Machinæ, Tabula III / 7 (photo detail)
Machinæ, Tabula III / 8
Machinæ, Tabula III / 8 | colour linocut + monotype [100x70]
Machinæ, Tabula III / 8
Machinæ, Tabula III / 8 (photo detail)
Machinæ, Tabula III / 8
Machinæ, Tabula III / 8 (photo detail)
Machinæ, Tabula III / 8
Machinæ, Tabula III / 8 (photo detail)
Machinæ, Tabula III / 9
Machinæ, Tabula III / 9 | colour linocut + monotype [100x70]
Machinæ, Tabula III / 9
Machinæ, Tabula III / 9 (photo detail)
Machinæ, Tabula III / 9
Machinæ, Tabula III / 9 (photo detail)
Machinæ, Tabula III / 10
Machinæ, Tabula III / 10 | colour linocut + monotype [100x70]
Machinæ, Tabula III / 10
Machinæ, Tabula III / 10 (photo detail)
Machinæ, Tabula III / 11
Machinæ, Tabula III / 11 | colour linocut + monotype [100x70]