Kilim n°1
Kilim n°1 (linocut block + photo detail)